sf7df8f}F, % df3M k|ltlglw;ef a}7sdf dGqL ls/fFtL ;+:s[lt, ko{6g tyf gful/s p•oofdGqL ;'bg ls/fFtL k|ltlglw;efsf] laxLaf/ a;]sf] a}7sdf kf]v/fdf oxL df3 ! ut] ePsf] ljdfg b'3{6gfaf/] ;bgnfO{ hfgsf/L u/fpg'x'Fb} . tl:a/ M /Tg >]i7÷/f;;

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले घुस खाएको प्रमाणित गरे मन्त्री पदमा नबस्ने बताएका छन् ।

मन्त्री किराती सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिँदै घुस खाएको प्रमाणित गरे आफु एक मिनेट पनि मन्त्री पदमा नबस्ने बताएका हुन् ।

उनले घुस खाएको र खुवाएको प्रमाणित गर्न चुनौती समेत दिएका छन् । ‘मैले घुस नखाँदा र नखुवाउँदा पापीहरू बौलाउन थाले, आखिरी म मर्दा ५ सयको कात्रो र ५ फिट जमिन चाहिएला १ प्रमाणित गर म एक मिनेट बस्दिन,’ उनले भने ।